Vrijgevestigde Kinder- en Jeugdpsychiaters

Wij zijn het collectief van de vijf Vrijgevestigde Kinder- en Jeugdpsychiaters in Noord en Oost Nederland.

(Even voorstellen: Van links naar rechts: Dhr. Eisenga (Eelde-Paterswolde), Mevr. Buma (Groningen), Dhr. Raap Hoogeveen, Mevr. Veenstra (Oosterwolde), Dhr. van den Berg (Beilen).

Informatie over Kinder- en Jeugd Psychiaters

Wat is een (Kinder- en Jeugd-) Psychiater eigenlijk ?

Veel mensen weten niet precies wat het verschil is tussen een psycholoog en een psychiater. Een psycholoog heeft psychologie gestudeerd, een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd en is dus arts/ medisch specialist. Een Kinder- en Jeugdpsychiater heeft zich na zijn specialisatie nog een aantal jaren verder gespecialiseerd in de problemen die zich kunnen voordoen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun gezinnen (!). Een kinder- en Jeugdpsychiater is dus ook altijd ook volwassenenpsychiater. Daarnaast zijn er dus ook volwassenenpsychiaters (de grootste groep), die zich toeleggen op problemen van mensen van 18 tot 65 en ouderenpsychiaters (die zich vooral richten op mensen van boven de 65).

Wanneer hebt u een psycholoog nodig en wanneer een psychiater ?

Er is veel overlap in waar psychologen en psychiaters zich mee bezig houden, echter er zijn ook specifieke verschillen. Wilt u bijv. een psychologisch onderzoek/ IQ meting laten verrichten dan hebt u een psycholoog nodig. Is er sprake van een aangeboren, of al heel vroeg in het leven opgelopen kwetsbaarheid of een medisch probleem, waar bijv. ook medicatie aan te pas moet komen, dan hebt u een psychiater nodig.

Vrijgevestigd of werkzaam binnen een grotere instelling:

De meeste psychiaters en psychologen zijn verbonden aan een GGZ instelling. Er zijn echter ook vrijgevestigde psychologen en psychiaters met een eigen, veelal kleinschalige praktijk, waarin ze ofwel alleen, ofwel met enkele collega’s samenwerken. De vrijgevestigde psychiaters in Noord en Oost Nederland, hebben zich verenigd in de zgn. VZGP (Vereniging Zelfstandig Gevestigde Psychiaters), waar wij als groep Kinder- en Jeugdpsychiaters dus onderdeel van uitmaken. (Ook de pagina waar u nu naar kijkt, is onderdeel van de website van de grotere Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Noord en Oost Nederland (www.vzgp.nl) waar dus ook volwassenen- en ouderenpsychiaters lid van zijn).gs.

Hoeveel vrijgevestigde Kinder- en Jeugdpsychiaters zijn er eigenlijk:
 • Er zijn tientallen, zo niet honderden vrijgevestigde psychologen (en orthopedagogen/ opvoedkundigen), maar vrijgevestigde psychiaters zijn veel zeldzamer en vrijgevestigde Kinder- en Jeugdpsychiaters zijn nog weer veel dunner gezaaid en in Noord  & Oost Nederland zelfs (net niet) op een hand te tellen.
 • Om u een indruk te geven: Van de 45 vrijgevestigde psychiaters die ingeschreven zijn bij de VZGP hebben slechts 6 de aantekening Kinder- en Jeugd Psychiatrie (KJP). Drie daarvan zijn gevestigd in Drenthe (Eelde – Paterswolde, Beilen en Hoogeveen), een in Groningen en een in Friesland (Oosterwolde).

.

Verwijsmogelijkheden:

Als u onderzoek of behandeling zoekt voor een kind- of jongere (0-18) jaar, dan hebt u de keuze uit instellingen als Jeugdzorg (als de nadruk ligt op psycho-sociale problematiek/ omgeving), de GGZ-Jeugd of Accare (als er ook een vermoeden is van individuele kwetsbaarheden), of als er voorkeur is voor een kleinschaliger praktijk dichter bij huis, voor een vrijgevestigd psycholoog of psychiater.

Wanneer kunt u (zich) beter meteen naar een Kinder- en Jeugdpsychiater (laten) verwijzen:

Gaat het echter om een vermoeden van het bestaan van een psychiatrische (al dan niet aangeboren/ familiare) kwetsbaarheid, een medisch probleem of ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD, ASS (tot voor kort PDD-NOS of Asperger genaamd), maar ook angsten, dwang, depressie, het horen van stemmen of het zien van dingen die anderen niet zien, etc., dan kunt u (zich) beter meteen (laten) verwijzen naar een (Kinder- en Jeugd-) psychiater, zeker als u vermoedt dat er wel eens medicijnen aan te pas zouden moeten komen..

Optimaal gebruik van schaarse middelen:

Helaas zijn dat er dus maar weinig, maar om deze specifieke Kinder- en Jeugdpsychiatrische deskundigheid toch voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken, hebben wij ons verenigd in een collectief, waarmee we Noord en Oost Nederland zo goed mogelijk hopen te dekken. Wij nemen buiten kantooruren, tijdens weekenden en vakanties, onderling voor elkaar waar, spreken elkaar regelmatig in intervisiegroepen en kunnen, dankzij korte lijntjes snel en gemakkelijk onderling naar elkaar doorverwijzen als wij inschatten dat iemand anders toch net iets beter thuis is in de problematiek waar u mee kampt. Mochten er in de toekomst nieuwe Kinder- en Jeugdpsychiaters zich vrij vestigen, dan zullen wij hen benaderen met de vraag ons collectief te komen versterken. Voorlopig moet u het echter doen met de volgende vijf kinder- en jeugdpsychiaters (Zie ook de groepsfoto bovenaan de pagina).

De website heeft een heel eenvoudige structuur en bestaat in feite uit drie lagen:

N

De homepage KJP

(De eerste laag: de pagina die u op dit moment aan het lezen bent), met algemene informatie over het collectief van de vijf vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychiaters. Van daaruit kunt u doorklikken naar een van de vijf vervolg-/ Praktijkpagina’s:

N

Vijf praktijkpagina’s

op de laag onder de home pagina (2e laag), voor elke kinder- en jeugdpsychiater één, waar het e.e.a. over zijn/ haar praktijk nader wordt toegelicht.

N

Uitgaande link naar praktijk

Een externe link naar ofwel de eigen website van de betreffende praktijk ofwel naar een aanmeldformulier dat direct naar de betreffende praktijk wordt gestuurd (Derde laag).

(Voor de volledigheid: In wezen is er dus nog een laag boven de eerste laag, een soort ‘nulde’ laag, nl die van de VZGP, de grotere vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Noord en Oost Nederland waar wij als Kinder- en jeugdpsychiaters een onderafdeling van vormen. Bent u dus op zoek naar een Vrijgevestigde Psychiater voor Volwassenen of Ouderen, dan moet u naar de laag boven het niveau waar u nu naar kijkt en waar deze pagina dus aan hangt (VZGP.nl).

 

Hoe kunt u deze website het beste gebruiken ?

 1. Kies de praktijk die het dichtst in de buurt van de woonplaats van betrokkenen ligt:
 • Bent u huisarts, schoolarts, kinderarts of andere medisch specialist of lid van een Sociaal Wijkteam/ Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en iemand wilt verwijzen naar een vrijgevestigd Kinder- en Jeugdpsychiater (of als je/u zelf kind, jongere of ouder bent en meer informatie wenst), kies dan m.b.v. het kaartje en/ of het postcodegebied, de praktijk uit het bovenstaande overzichtje die het dichtst bij de woonplaats van de betrokken ligt.

 

 1. Nadere informatie m.b.t. de praktijk van keuze:
 • Door op de naam van praktijk/ Kinder- en Jeugdpsychiater te klikken of op het corresponderende nummertje in het kaartje, komt u terecht op de tweede laag t.w.: een van de vijf pagina’s die achter/ onder deze homepagina (1e laag) zijn gelegen en waarop u nadere informatie vindt over de betreffende praktijk. Bijv. speciale aandachtsgebieden, wachtlijsten, etc.
 • In Drenthe mag u overigens buiten uw woonplaats/ eigen regio zoeken (bijv. als een visie of werkwijze (bijv. gezinstherapie) van een bepaalde praktijk u aanspreekt. Dus als u liever naar een andere praktijk wilt verwijzen buiten uw regio dan kan dat maar dan zit u wel aan langere reistijden vast. In Groningen, Friesland en Gelderland hanteert men veel strikter het zgn. ‘Woonplaatsbeginsel’ en willen de gemeentes graag dat u hulp zoekt die zo dicht mogelijk in de buurt voorhanden is.

 

 1. Als u uw keus gemaakt hebt, klikt u door naar de eigen website (3e laag) van de betreffende praktijk of vult u het aanmeldformulier in.
 • Op elke pagina van de praktijken (2e laag) vindt u een aanmeldformulier middels welke wij een aantal gegevens inventariseren die nodig zijn om u in te kunnen schrijven. Dat aanmeldformulier vindt u ook op de eigen website (3e laag).
 • Als u uw keuze gemaakt hebt vult u dat aanmeldformulier in waarna het automatisch verstuurd wordt naar de praktijk van uw keuze.

 

 1. Minimaal benodigd voor een verwijzing:
 • Van belang is te weten dat wij alleen in actie mogen komen als er een verwijsbrief van de huisarts is waarin expliciet staat
 1. dat er sprake is van een (vermoeden) van een psychiatrisch probleem en ….
 2. het een verwijzing is naar de zgn. Specialistische GGZ (SGGZ).
 • De andere mogelijke route loopt via het sociale wijkteam/ Centrum Jeugd en Gezin (CJG) die hun eigen aanmeldprocedure en formulieren hebben waar alles in staat wat wij en zij nodig hebben om alles ook administratief af te kunnen wikkelen.

 

 1. Uitnodiging kennismakings-/ intakegesprek:
 • Zodra wij uw aanmeldformulier + verwijsbrief van de huisarts OF de verwijzing van het sociale wijkteam/ CJG binnen hebben, gaat de procedure lopen en krijgt u resp. betrokkene vanzelf een uitnodiging voor een eerste kennismakings-/ intakegesprek.

 

 1. Terugkoppeling naar de verwijzer:
 • Het onderzoek mondt uit in een conclusie/ diagnose en behandelplan in de vorm van een brief waar u een kopie van krijgt.
 • Dat kan een voorstel voor een behandeling inhouden die wij zelf uitvoeren of een advies/ verwijzing naar elders.
 • Als de huisarts of andere arts/ medisch specialist verwezen heeft krijgt hij/ zij ook een kopie van die brief.
 • Als het sociale wijkteam/ CJG verwezen heeft is koppelen wij alleen procedureel terug (dus dat wij cliënt hebben gezien, hoe vaak, hoelang, een globale conclusie en voorstel/ plan van aanpak en is het voorlopig aan cliënt zelf of en wat hij/ zij inhoudelijk terugkoppelt aan de verwijzende instantie (door hen bijv. zelf een kopie van [een deel van] de brief te doen toekomen), althans zolang er nog onduidelijkheid is m.b.t. het privacyreglement en dat nog niet goed in de wet is vastgelegd.

 

 1. Afsluiting van de behandeling:
 • Na afloop van de behandeling krijgen cliënt (en de huisarts als hij/ zij verwezen heeft) een afsluitbrief waarin het resultaat en eventuele vervolgacties worden beschreven. Hiervoor hanteren wij tot nader order dezelfde uitgangspunten als met de intake-/ diagnostiekbrief.

 

 1. Overige van toepassing zijnde reglementen:
 • Wij vallen als subvereniging KJP onder alle reglementen (Privacy, Kwaliteit, Klachtenprocedrue, etc). zoals beschreven op de website van onze moedervereniging (vzgp.nl).

 

Wij hopen met dit initiatief de verwijsmogelijkheden naar de Kinder- en Jeugdpsychiatrie te vereenvoudigen en met dit gecoördineerde aanbod bij te dragen aan de beschikbaarheid van Kinder- Jeugdpsychiatrische expertise voor zoveel mogelijk mensen.
P.S.: Tips, suggesties en adviezen ter verbetering zijn welkom op: KJP-Consultatieve-Dienst-Noord-Oost: [email protected]

VZGP Noord Oost Nederland